Notifications/Circulars


 1. Notification regarding Nomination of Dr. Yadav Hema on Academic Council by Hon'ble Chancellor as per Section 32(3)(i) new logo
 2. Notification regarding Nominations on Academic Council by Hon'ble Chancellor as per Section 32(3)(i) of M.P.U. Act, 2016 
 3. Notification regarding Nominations on Board of Research by Hon'ble Chancellor as per 59_2_g of MPU Act 2016
 4. Notification regarding Result of Election of Members of Academic Council on Management Council as per Section 30(4)(j) of MPU Act 2016
 5. Notification regarding Final List of Nominations of Candidates for the Election of Members of Academic Council on Management Council as per Section 30(4)(j) of MPU Act 2016
 6. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in the Election of Members of Academic Council on Management Council as per Section 30(4)(j) of MPU Act 2016
 7. Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeal received from the Candidate for Election of Members of Academic Council on Management Council as per section 30(4)(j) of MPU Act, 2016 
 8. Notification regarding Valid and Invalid Nomination Forms of Candidates for Election of Members of Academic Council on Management Council as per section 30(4)(j) of MPU Act, 2016 
 9. Notice of Election - Members on Management Council from Academic Council
 10. List of Members of Academic Council
 11. Notification regarding Nominations on Academic Council by Hon'ble Vice Chancellor as per section 32_3_f of MPU Act 2016
 12. Notification regarding remaining Co-opted Member on Defence and Strategic Studies B.O.S. under the Faculty of Humanities
 13. Notification regarding Co-opted Members on the B.O.S. of Defence and Strategic Studies under the Faculty of Humanities
 14. Notification regarding remaining Co-opted Members on B.O.S. under all Faculties
 15. Notification regarding Co-opted Members on B.O.S. under the Faculty of Inter-Disciplinary Studies
 16. Notification regarding List of Co-opted Members on the BOS under the Faculty of Science & Technology
 17. Notification regarding List of Co-opted Members on the BOS under the Faculty of Commerce & Management
 18. Notification regarding List of Co-opted Members on the BOS under the Faculty of Humanities
 19. Notification regarding the Result of the Election of the Chairperson of BOS under the faculty of Science & Technology – Ref. No. SaFuPuViNi/273, dt. 27/06/2023
 20. Notification regarding the Result of the Election of the Chairperson of BOS under the faculty of Commerce & Management – Ref. No. SaFuPuViNi/274, dt. 27/06/2023
 21. Notification regarding the Result of the Election of the Chairperson of BOS under the faculty of Humanities – Ref. No. SaFuPuViNi/275, dt. 27/06/2023
 22. Notification regarding the Result of the Election of the Chairperson of BOS under the faculty of Inter-Disciplinary Studies – Ref. No. SaFuPuViNi/276, dt. 27/06/2023
 23. List of Members of Board of Studies dated 24/06/2023
 24. Notification regarding Final List of Nominations of Candidates for Election of Chairperson of BOS - Ref. No. SaFuPuViNi - 264, dt. 23.06.2023
 25. Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeals received from the Candidates for the Election of Chairperson of BOS - Ref. No. SaFuPuViNi - 263, dt. 23/06/023
 26. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Election of Chairperson of Board of Studies
 27. Notification regarding Valid - Invalid Nomination Forms of Teachers for the Election of Chairperson of BOS.
  1. Vaild & Invaild Nominations - Science & Technology.
  2. Vaild & Invaild Nominations - Commerce & Management.
  3. Vaild & Invaild Nominations - Humanities.
  4. Vaild & Invaild Nominations - Inter Disciplinary Studies.
 28. Notification regarding Venue for Scrutiny of Nomination Forms for Election of BOS Chairperson - Ref. No. SaFuPuViNi/244, dt. 16.06.2023
 29. List of Members of Board of Studies dated 05/06/2023
 30. Notice of Election of Chairperson on various Board of Studies
 31. Notification regarding Revised Nominations on BOS under the Faculty of Inter-Disciplinary Studies by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016.
 32. Notification regarding Revised Nominations on BOS under the Faculty of Commerce & Management by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016.
 33. Notification regarding Revised Nominations on BOS under the Faculty of Humanities by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016.
 34. Notification regarding Revised Nominations on BOS under the Faculty of Science & Technology by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016.
 35. अभ्यास मंडळांच्या अध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीच्या स्थगितीबाबत.
 36. Corrigendum dated 26.05.2023 for Nominations on BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
 37. Corrigendum for Nominations on BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
 38. Notification regarding remaining Nominations on various BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
 39. Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Humanities & Inter-Disciplinary Studies
 40. Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Commerce & Management and Science & Technology
 41. Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Science & Technology
 42. List of Members of Board of Studies under the Faculty of Science & Technology
 43. List of Members of Board of Studies under the Faculty of Commerce & Management
 44. List of Members of Board of Studies under the Faculty of Humanities
 45. List of Members of Board of Studies under the Faculty of Inter-disciplinary Studies
 46. Notification regarding Nominations on BOS BOTANY under the Faculty of Science & Technology by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
 47. Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Science & Technology by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
 48. Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Commerce & Management by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
 49. Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Humanities by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
 50. Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Inter-Disciplinary Studies by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
 51. अधिसभेचे सदस्य असलेल्या प्राचार्य, अध्यापक व विद्यापीठ अध्यापक, व्यवस्थापन प्रतिनिधी व नोंदणीकृत पदवीधर यांच्यामधून व्यवस्थापन परिषद सदस्य पदाच्या निकालाबाबत.
 52. Notification regarding Final List of Nominations of Candidates for Election of Members of Senate on Management Council
 53. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Election of Members of Senate on Management Council
 54. Notification regarding Valid Nomination Forms of Candidates for Election of Members of Senate on Management Council
 55. Updated List of Members of Senate 2023.
 56. Notice of Election - Members on Management Council form Senate - Election 2022.
 57. List of Members of Senate_2023.
 58. विद्यापरिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याच्या मुदतवाढीबाबतचे जाहीर प्रकटन. (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/101, दिनांक : 14/02/2023).
 59. व्यवस्थापन परिषदेवर अधिसभेने निवडून देण्यासाठी सन 2022 साठी आळीपाळीने आलेला आरक्षण बिंदू बाबतचे जाहिर प्रकटन.
 60. मा. कुलपती यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर (Management Council) केलेल्या नामनिर्देशनाबाबत.
 61. मा. कुलपती यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेवर (Senate) केलेल्या नामनिर्देशनाबाबत.
 62. संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्या विभागप्रमुखांच्या गटातून प्रत्येक अभ्यास मंडळावर तीन (3) विभागप्रमुखांची अभ्यास मंडळावरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत.
 63. विद्यापीठ अध्यापक गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/62, 10/01/2023
 64. अध्यापक गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/61, 10/01/2023
 65. अध्यापकांच्या गटाने त्यांच्यामधून विद्यापरिषदेवर प्रत्येक विद्याशाखेचे प्रतिनिधित्व करणा-या दोन सदस्य पदाच्या निवडणूकीचा निकाल.- संदर्भ क्र. साफुपुविनि/60, 10/01/2023
 66. महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थातील विभागप्रमुख या मतदारसंघांतील निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचे आवाहन...
 67. महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील विभागप्रमुख यांच्या निवडणूकीच्या मतमोजणीच्या स्थळाबाबत.
 68. Revised list regarding disqualification as a Voter for the Teacher and HOD Constituency due to expiry of Teachers Approval or removal of Profile - Ref. No. SaFuPuViNi/08, Dt. 06.01.2023
 69. University Teacher Constituency- Ballot Paper Specimen
 70. Senate and Academic Council Constituency - Ballot Paper Specimen
 71. Head of the Departments Constituency - Ballot Paper Specimen
 72. Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 08th January & Counting of Votes to be held on 10th January., 2023
 73. List regarding disqualification as a Voter for the Teacher and HOD Constituency due to expiry of Teachers Approval or removal of Profile - Ref. No. SaFuPuViNi/05, Dt. 03.01.2023
 74. महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील विभागप्रमुख मतदारसंघाच्या निवडणूका पारदर्शीपणे पार पडण्याच्या प्रक्रियेबाबतचे जाहीर प्रकटन
 75. मतदान केंद्र क्रं. 1 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे चे ठिकाण जाहीर करण्याबाबत प्रकटन, संदर्भ क्रं. साफुपुविनि/01, दि. 02/01/2023
 76. Circular regarding disqualification as a Voter for the Teacher, University Teacher and HOD Constituency - Ref. No. SaFuPuViNi/306, Dt. 31.12.2022
 77. Circular regarding Precaution to be taken at the Voting Center - Ref. No. SaFuPuViNi/305, dt. 30.12.2022.
 78. महाविद्यालयीन / परिसंस्थांतील विभागप्रमुख या मतदारसंघातील संगणक अभियांत्रिकी (Computer Engineering) या अभ्यासमंडळाच्या निवडणुकीच्या अंतिम वैध नामनिर्देशनांची सुधारित यादी.
 79. Notification regarding Final List of Nominations of Teachers, University Teachers and HOD for Election - Ref. No. SaFuPuViNi - 298, dt. 27.12.2022
 80. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in T, UT and HOD Election - Ref. No. SaFuPuViNi - 297, dt. 27.12.2022
 81. Notification regarding Decision of Hon' ble Vice Chancellor regarding Appeal of the Teachers - Ref. No. SaFuPuViNi - 295, dt. 27.12.2022
 82. Notification regarding Extension for withdrawal of Nominations of Teachers, University Teachers & HOD - Ref. No. SaFuPuViNi - 294, dt. 26.12.2022.
 83. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of HOD on BOS Election - 2022.
  1. Vaild & Invaild Nominations - Science & Technology.
  2. Vaild & Invaild Nominations - Commerce & Management.
  3. Vaild & Invaild Nominatiions - Humanities.
  4. Vaild & Invaild Nominations - IDS.
 84. विद्यापरिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याबाबतचे जाहीर प्रकटन. (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/283, दिनांक : 23/12/2022)
 85. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Teachers on Academic Council - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 291, dt. 24.12.2022
 86. नामनिर्देशन पत्रांच्या वैधतेच्या संदर्भातील अपील अर्जांबाबत (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/292, दिनांक : 24/12/2022).
 87. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of University Teachers on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 290, dt. 24.12.2022
 88. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of College Teachers on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 289, dt. 24.12.2022
 89. Revised Notification regarding Time Schedule for Scrutiny of Nomination Forms of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022-Ref. No. SaFuPuViNi/284, dt. 23.12.2022
 90. Notification regarding Venue & Time for Scrutiny of Nomination Forms of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022-Ref. No. SaFuPuViNi/276, dt. 22.12.2022
 91. Notice of Election - Teachers on Academic Council - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-255, dt. 10.12.2022.
 92. Notice of Election - University Teachers on Senate - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-253, dt. 10.12.2022..
 93. Notice of Election - Teachers on Senate - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-252, dt. 10.12.2022.
 94. Notice of Election - HOD on BOS - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-254, dt. 10.12.2022.
 95. विद्यापरिषदेवर प्रत्येक विद्याशाखेचे प्रतिनिधित्व करणा-या दोन अध्यापकांचे आरक्षण ठरविण्याच्या सोडतीबाबत.- संदर्भ क्र. साफुपुविनि/250, दि. 09/12/2022
 96. विद्यापीठाच्या अधिसभेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशनासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांचे चक्रक्रम ठरविण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सोडतीबाबत - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/249, दि. 09/12/2022
 97. Notification regarding Final Voters List of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022 - SaFuPuViNi/247, dt. 06.12.2022
 98. प्राचार्य गट मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/230, 29/11/2022
 99. व्यवस्थापन प्रतिनिधी गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/231, 29/11/2022
 100. Notification regarding Corrected Voter List of Teachers, University Teachers and HOD - Ref. No. SaFuPuViNi/209, Dt. 26.11.2022
 101. व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत — संदर्भ क्र. साफुपुविनि/206, दिनांक 25/11/2022
 102. Notification regarding General instructions for voting and counting of Principals Constituency Election on Senate - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/200, Dt. 24.11.2022
 103. Circular regarding disqualification as a Voter for the Principals Constituency - Ref. No. SaFuPuViNi/201, Dt. 24.11.2022
 104. Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 27th Nov. & Counting of Votes to be held on 29th Nov., 2022
 105. Principals Constituency - Specimen Ballot Paper
 106. नोंदणीकृत पदवीधरांची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/198, 23/11/2022
 107. मतदान केंद्र क्रं. 1 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे चे ठिकाण जाहीर करण्याबाबत प्रकटन, संदर्भ क्रं. साफुपुविनि/173, दि. 18/11/2022
 108. नोंदणीकृत पदवीधर यांची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीसाठी जाहीर आवाहन - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/171, दिनांक 16/11/2022
 109. Voting Centre and Boothwise count of voters for Registered Graduates Election 2022
 110. Registered Graduates - Specimen Ballet Paper
 111. Circular regarding Precaution to be taken at the Voting Center - Ref. No. SaFuPuViNi/166, dt. 15.11.2022
 112. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Management Representatives Constituency for Senate Election - 2022 - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/159, dt. 13.11.2022
 113. Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Principals Constituency for Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/160, dt. 13.11.2022
 114. Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeals received from the Principals - Ref. No. SaFuPuViNi/155, dt. 12.11.2022
 115. Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeals received from the Management Representatives - Ref. No. SaFuPuViNi/154, dt. 12.11.2022
 116. Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 20th Nov. & Counting of Votes to be held on 22nd Nov., 2022.
 117. Circular regarding Link for Voting Center Search for Registered Graduates Voters - Election 2022.
 118. Notification regarding General instructions for voting and counting of Registered Graduates Constituency Election on Senate - 2022.
 119. 1 Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Principals on Senate Election - 2022.
 120. Notification regarding Valid & Invalid Nominations of Management Representatives on Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 145, dt. 10.11.2022.
 121. Notification regarding Nominations after withdrawal of Candidature in Registered Graduates Constituency for Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 136, dt. 05.11.2022.
 122. Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Registered Graduates on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 134, dt. 04.11.2022.
 123. Notice of Election - PRINCIPALS - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-123, dt. 31.10.2022.
 124. Notification regarding Explanation for Notice of Election of Registered Graduates - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-124, dt. 31.10.2022.
 125. Notice of Election - Management Representatives - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-122, dt. 29.10.2022.
 126. Circular regarding eligibility conditions for being elected, nominated or co-opted as a member of any Authority of University (Circular No. 181/2017, dt. 18/08/2017)
 127. Notification regarding Final Voters List of Management Representatives - Election 2022 - SaFuPuViNi - 121, dt. 22.10.2022.
 128. Notice of Election - Registered Graduates - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-120, dt. 21.10.2022.
 129. Notification regarding Final Voters List of Registered Graduates - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-117, dt. 18.10.2022.
 130. Notification regarding Final Voters List of Principals - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-104, dt. 10.10.2022.
 131. Notification regarding Corrected Voter List of Registered Graduates - Election 2022_30092022.
 132. Notification regarding Corrected Voter List of Principals - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-97, dt. 28.09.2022).
 133. Notification regarding Corrected Voter List of Management Representatives - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-98, dt. 28.09.2022).
 134. Notification regarding submission of Objections to the Provisional Voter list of College/Institute Teachers , University Teachers and Head of the Department- Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-94, dt. 16.09.2022).
 135. Notification regarding Provisional Voter List of College/Institute Teachers , University Teachers and Head of the Department - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-92, dt. 14.09.2022).
 136. Notification regarding Revised time table for the submission of Objections to the Provisional Voter lists - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-86, dt. 12.09.2022).
 137. Notification regarding Provisional Voter List of Management Representative - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-85, dt. 08.09.2022).
 138. Notification regarding Provisional Voter List of Principal's - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-84, dt. 08.09.2022).
 139. Notification regarding Provisional Voter List of Registered Graduates - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-83, dt. 07.09.2022).
 140. Prakatan - Extension for Registration of Principal, Teacher & HOD voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-72, dt. 10.08.2022.
 141. Prakatan - Extension for Registration of Principal, Teacher & HOD voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-70, dt. 05.08.2022
 142. Prakatan -Instructions regarding Registration Process for Election-2022.
 143. Prakatan - Extension for Registration for Various Voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-67, dt. 30.07.2022.
 144. Prakatan - Extension for Registration of Various Voter List - Ref.No.SaFuPuViNi-63, dt. 23.07.2022
 145. Prakatan-Extension for Registration of various voter List.
 146. Prakatan - Extension for Registration of Management Representatives - Ref. No. : SaFuPuViNi-48, dt. 09.07.2022.
 147. Circular regarding extension for Registration of various voter List.
 148. Circular regarding Registered Graduates Revised Voting Centers.
 149. Teachers - Ref. No. साफुपुविनि/18, dt. 18.06.2022.
 150. Mangement Representatives - Ref. No. साफुपुविनि/19, dt. 18.06.2022.
 151. Graduate Register - Registered till 15 June 2022 (पदवीधर नोंदवही - १५ जून २०२२ पर्यन्त नोंदणी झालेले).
 152. Circular regarding List of Voting Centres for Registered Graduates - Election 2022 - Circular No. 181, dt. 14.06.2022.
 153. Notification regarding Registration of Graduates - Election 2022.
 154. Notification for the elections of authorities of SPPU.
TOP