Notification regarding Nomination of Dr. Yadav Hema on Academic Council by Hon'ble Chancellor as per Section 32(3)(i) new logo
Notification regarding Nominations on Academic Council by Hon'ble Chancellor as per Section 32(3)(i) of M.P.U. Act, 2016 
Notification regarding Result of Election of Members of Academic Council on Management Council as per Section 30(4)(j) of MPU Act 2016
Notification regarding Final List of Nominations of Candidates for the Election of Members of Academic Council on Management Council as per Section 30(4)(j) of MPU Act 2016
Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in the Election of Members of Academic Council on Management Council as per Section 30(4)(j) of MPU Act 2016
Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeal received from the Candidate for Election of Members of Academic Council on Management Council as per section 30(4)(j) of MPU Act, 2016
Notification regarding Valid and Invalid Nomination Forms of Candidates for Election of Members of Academic Council on Management Council as per section 30(4)(j) of MPU Act, 2016 
Notice of Election - Members on Management Council from Academic Council
List of Members of Academic Council
Notification regarding Nominations on Academic Council by Hon'ble Vice Chancellor as per section 32_3_f of MPU Act 2016
Notification regarding remaining Co-opted Member on Defence and Strategic Studies B.O.S. under the Faculty of Humanities
Notification regarding Co-opted Members on the B.O.S. of Defence and Strategic Studies under the Faculty of Humanities
Notification regarding remaining Co-opted Members on B.O.S. under all Faculties 
Notification regarding Co-opted Members on B.O.S. under the Faculty of Inter-Disciplinary Studies
Notification regarding List of Co-opted Members on the BOS under the Faculty of Science & Technology
Notification regarding List of Co-opted Members on the BOS under the Faculty of Commerce & Management
Notification regarding List of Co-opted Members on the BOS under the Faculty of Humanities
Notification regarding the Result of the Election of the Chairperson of BOS under the faculty of Science & Technology – Ref. No. SaFuPuViNi/273, dt. 27/06/2023 
Notification regarding the Result of the Election of the Chairperson of BOS under the faculty of Commerce & Management – Ref. No. SaFuPuViNi/274, dt. 27/06/2023 
Notification regarding the Result of the Election of the Chairperson of BOS under the faculty of Humanities – Ref. No. SaFuPuViNi/275, dt. 27/06/2023 
Notification regarding the Result of the Election of the Chairperson of BOS under the faculty of Inter-Disciplinary Studies – Ref. No. SaFuPuViNi/276, dt. 27/06/2023 
List of Members of Board of Studies dated 24/06/2023
Notification regarding Final List of Nominations of Candidates for Election of Chairperson of BOS - Ref. No. SaFuPuViNi - 264, dt. 23.06.2023 
Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeals received from the Candidates for the Election of Chairperson of BOS - Ref. No. SaFuPuViNi - 263, dt. 23/06/023
Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Election of Chairperson of Board of Studies
Vaild & Invaild Nomination Forms of Election of Chairperson on BOS - Science & Technology
Vaild & Invaild Nomination Forms of Election of Chairperson on BOS - Commerce & Management
Vaild & Invaild Nomination Forms of Election of Chairperson on BOS - Humanities.
Vaild Nomination Forms of Election of Chairperson on BOS - Inter Disciplinary Studies
Notification regarding Venue for Scrutiny of Nomination Forms for Election of BOS Chairperson - Ref. No. SaFuPuViNi/244, dt. 16.06.2023
List of Members of Board of Studies dated 05/06/2023
Notice of Election of Chairperson on various Board of Studies
Notification regarding Revised Nominations on BOS under the Faculty of Inter-Disciplinary Studies by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016.
Notification regarding Revised Nominations on BOS under the Faculty of Commerce & Management by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016.
Notification regarding Revised Nominations on BOS under the Faculty of Humanities by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016.
Notification regarding Revised Nominations on BOS under the Faculty of Science & Technology by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016.
अभ्यास मंडळांच्या अध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीच्या स्थगितीबाबत.
Corrigendum dated 26.05.2023 for Nominations on BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
Updated List of Members of Board of Studies - Election 2022
Corrigendum for Nominations on BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
Notification regarding remaining Nominations on various BOS by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Humanities & Inter-Disciplinary Studies
Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Commerce & Management and Science & Technology
Notice of Election of Chairperson on various BOS under the Faculty of Science & Technology
List of Members of Board of Studies under the Faculty of Science & Technology
List of Members of Board of Studies under the Faculty of Commerce & Management
List of Members of Board of Studies under the Faculty of Humanities
List of Members of Board of Studies under the Faculty of Inter-disciplinary Studies
Notification regarding Nominations on BOS BOTANY under the Faculty of Science & Technology by Hon'ble Vice Chancellor as per 40_2_b of MPU Act 2016
Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Science & Technology by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Commerce & Management by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Humanities by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
Notification regarding Nominations on BOS under the Faculty of Inter-Disciplinary Studies by Hon'ble Vice Chancellor as per Section 40_2_b of MPU Act 2016
अधिसभेचे सदस्य असलेल्या प्राचार्य, अध्यापक व विद्यापीठ अध्यापक, व्यवस्थापन प्रतिनिधी व नोंदणीकृत पदवीधर यांच्यामधून व्यवस्थापन परिषद सदस्य पदाच्या निकालाबाबत.new logo
Notification regarding Final List of Nominations of Candidates for Election of Members of Senate on Management Council
Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Election of Members of Senate on Management Council
Notification regarding Valid Nomination Forms of Candidates for Election of Members of Senate on Management Council
Notice of Election - Members on Management Council form Senate - Election 2022.
List of Members of Senate_2023.
विद्यापरिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याच्या मुदतवाढीबाबतचे जाहीर प्रकटन. (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/101, दिनांक : 14/02/2023).
व्यवस्थापन परिषदेवर अधिसभेने निवडून देण्यासाठी सन 2022 साठी आळीपाळीने आलेला आरक्षण बिंदू बाबतचे जाहिर प्रकटन.
मा. कुलपती यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर (Management Council) केलेल्या नामनिर्देशनाबाबत.
मा. कुलपती यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेवर (Senate) केलेल्या नामनिर्देशनाबाबत.
संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्या विभागप्रमुखांच्या गटातून प्रत्येक अभ्यास मंडळावर तीन (3) विभागप्रमुखांची अभ्यास मंडळावरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत.
विद्यापीठ अध्यापक गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/62, 10/01/2023
अध्यापक गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/61, 10/01/2023
अध्यापकांच्या गटाने त्यांच्यामधून विद्यापरिषदेवर प्रत्येक विद्याशाखेचे प्रतिनिधित्व करणा-या दोन सदस्य पदाच्या निवडणूकीचा निकाल.- संदर्भ क्र. साफुपुविनि/60, 10/01/2023
महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थातील विभागप्रमुख या मतदारसंघांतील निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचे आवाहन...
महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील विभागप्रमुख यांच्या निवडणूकीच्या मतमोजणीच्या स्थळाबाबत  
Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 08th January & Counting of Votes to be held on 10th January., 2023
List regarding disqualification as a Voter for the Teacher and HOD Constituency due to expiry of Teachers Approval or removal of Profile - Ref. No. SaFuPuViNi/05, Dt. 03.01.2023.
महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील अध्यापक, विद्यापीठ अध्यापक आणि महाविद्यालयीन/परिसंस्थांतील विभागप्रमुख मतदारसंघाच्या निवडणूका पारदर्शीपणे पार पडण्याच्या प्रक्रियेबाबतचे जाहीर प्रकटन.
मतदान केंद्र क्रं. 1 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे चे ठिकाण जाहीर करण्याबाबत प्रकटन, संदर्भ क्रं. साफुपुविनि/01, दि. 02/01/2023.
Circular regarding disqualification as a Voter for the Teacher, University Teacher and HOD Constituency - Ref. No. SaFuPuViNi/306, Dt. 31.12.2022.
Circular regarding Precaution to be taken at the Voting Center - Ref. No. SaFuPuViNi/305, dt. 30.12.2022.
महाविद्यालयीन / परिसंस्थांतील विभागप्रमुख या मतदारसंघातील संगणक अभियांत्रिकी (Computer Engineering) या अभ्यासमंडळाच्या निवडणुकीच्या अंतिम वैध नामनिर्देशनांची सुधारित यादी
Notification regarding Final List of Nominations of Teachers, University Teachers and HOD for Election - Ref. No. SaFuPuViNi - 298, dt. 27.12.2022
Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in T, UT and HOD Election - Ref. No. SaFuPuViNi - 297, dt. 27.12.2022
Notification regarding Decision of Hon' ble Vice Chancellor regarding Appeal of the Teachers - Ref. No. SaFuPuViNi - 295, dt. 27.12.2022
Notification regarding Extension for withdrawal of Nominations of Teachers, University Teachers & HOD - Ref. No. SaFuPuViNi - 294, dt. 26.12.2022
Notification regarding Valid - Invalid Nominations of HOD on BOS Election - 2022.
विद्यापरिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याबाबतचे जाहीर प्रकटन. (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/283, दिनांक : 23/12/2022)
Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Teachers on Academic Council - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 291, dt. 24.12.2022
नामनिर्देशन पत्रांच्या वैधतेच्या संदर्भातील अपील अर्जांबाबत (संदर्भ क्र. : साफुपुविनि/292, दिनांक : 24/12/2022).
Notification regarding Valid - Invalid Nominations of University Teachers on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 290, dt. 24.12.2022
Notification regarding Valid - Invalid Nominations of College Teachers on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 289, dt. 24.12.2022
Revised Notification regarding Time Schedule for Scrutiny of Nomination Forms of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022-Ref. No. SaFuPuViNi/284, dt. 23.12.2022
Notification regarding Venue & Time for Scrutiny of Nomination Forms of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022-Ref. No. SaFuPuViNi/276, dt. 22.12.2022
V.C. Order - Circular No. 477 of 2022 Election - Ref. No. SaFuPuViNi-273, dt. 21.12.2022.
Notice of Election - Teachers on Academic Council - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-255, dt. 10.12.2022.
Notice of Election - University Teachers on Senate - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-253, dt. 10.12.2022..
Notice of Election - Teachers on Senate - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-252, dt. 10.12.2022.
Notice of Election - HOD on BOS - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-254, dt. 10.12.2022.
विद्यापरिषदेवर प्रत्येक विद्याशाखेचे प्रतिनिधित्व करणा-या दोन अध्यापकांचे आरक्षण ठरविण्याच्या सोडतीबाबत.- संदर्भ क्र. साफुपुविनि/250, दि. 09/12/2022
विद्यापीठाच्या अधिसभेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशनासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांचे चक्रक्रम ठरविण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सोडतीबाबत - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/249, दि. 09/12/2022
Notification regarding Final Voters List of Teachers, University Teachers and HOD - Election 2022 - SaFuPuViNi/247, dt. 06.12.2022
प्राचार्य गट मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/230, 29/11/2022
व्यवस्थापन प्रतिनिधी गटाच्या मतदारसंघाची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/231, 29/11/2022
Notification regarding Corrected Voter List of Teachers, University Teachers and HOD - Ref. No. SaFuPuViNi/209, Dt. 26.11.2022
व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत — संदर्भ क्र. साफुपुविनि/206, दिनांक 25/11/2022
Notification regarding General instructions for voting and counting of Principals Constituency Election on Senate - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/200, Dt. 24.11.2022
Circular regarding disqualification as a Voter for the Principals Constituency - Ref. No. SaFuPuViNi/201, Dt. 24.11.2022
Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 27th Nov. & Counting of Votes to be held on 29th Nov., 2022
Principals Constituency - Specimen Ballot Paper
नोंदणीकृत पदवीधरांची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीचा निकाल - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/198, 23/11/2022
मतदान केंद्र क्रं. 1 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे चे ठिकाण जाहीर करण्याबाबत प्रकटन, संदर्भ क्रं. साफुपुविनि/173, दि. 18/11/2022
नोंदणीकृत पदवीधर यांची अधिसभेवरील सदस्य पदाच्या निवडणुकीसाठी जाहीर आवाहन - संदर्भ क्र. साफुपुविनि/171, दिनांक 16/11/2022
Voting Centre and Boothwise count of voters for Registered Graduates Election 2022
Registered Graduates - Specimen Ballet Paper
Circular regarding Precaution to be taken at the Voting Center - Ref. No. SaFuPuViNi/166, dt. 15.11.2022
Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Management Representatives Constituency for Senate Election - 2022 - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/159, dt. 13.11.2022
Notification regarding List of Candidates who has withdrawn their Candidature in Principals Constituency for Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi/160, dt. 13.11.2022
Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeals received from the Principals - Ref. No. SaFuPuViNi/155, dt. 12.11.2022
Notification regarding the decision of Hon'ble Vice Chancellor on Appeals received from the Management Representatives - Ref. No. SaFuPuViNi/154, dt. 12.11.2022
Circular regarding issuing I Cards to the Candidates & Representatives of the Candidates for the Election Scheduled on 20th Nov. & Counting of Votes to be held on 22nd Nov., 2022.
Circular regarding Link for Voting Center Search for Registered Graduates Voters - Election 2022.
Notification regarding General instructions for voting and counting of Registered Graduates Constituency Election on Senate - 2022.
1 Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Principals on Senate Election - 2022
Notification regarding Valid & Invalid Nominations of Management Representatives on Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 145, dt. 10.11.2022.
Notification regarding Nominations after withdrawal of Candidature in Registered Graduates Constituency for Senate Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 136, dt. 05.11.2022.
Notification regarding Valid - Invalid Nominations of Registered Graduates on Senate - Election - 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi - 134, dt. 04.11.2022,
Notice of Election - PRINCIPALS - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-123, dt. 31.10.2022.
Notification regarding Explanation for Notice of Election of Registered Graduates - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-124, dt. 31.10.2022.

Notice of Election - Management Representatives - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-122, dt. 29.10.2022.
Circular regarding eligibility conditions for being elected, nominated or co-opted as a member of any Authority of University (Circular No. 181/2017, dt. 18/08/2017)
Notification regarding Final Voters List of Management Representatives - Election 2022 - SaFuPuViNi - 121, dt. 22.10.2022.
Notice of Election - Registered Graduates - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-120, dt. 21.10.2022.
Notification regarding Final Voters List of Principals - Election 2022 - Ref. No. SaFuPuViNi-104, dt. 10.10.2022.
Notification regarding Corrected Voter List of Registered Graduates - Election 2022_30092022.
Notification regarding Corrected Voter List of Principals - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-97, dt. 28.09.2022).
Notification regarding Corrected Voter List of Management Representatives - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-98, dt. 28.09.2022).
Notification regarding submission of Objections to the Provisional Voter list of College/Institute Teachers , University Teachers and Head of the Department- Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-94, dt. 16.09.2022).
Notification regarding Provisional Voter List of College/Institute Teachers , University Teachers and Head of the Department - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-92, dt. 14.09.2022).
Notification regarding Revised time table for the submission of Objections to the Provisional Voter lists - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-86, dt. 12.09.2022).
Notification regarding Provisional Voter List of Management Representative - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-85, dt. 08.09.2022).
Notification regarding Provisional Voter List of Principal's - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-84, dt. 08.09.2022).
Notification regarding Provisional Voter List of Registered Graduates - Election 2022 (Ref.No. SaFuPuViNi-83, dt. 07.09.2022).
Prakatan - Extension for Registration of Principal, Teacher & HOD voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-72, dt. 10.08.2022.
Prakatan - Extension for Registration of Principal, Teacher & HOD voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-70, dt. 05.08.2022
Prakatan -Instructions regarding Registration Process for Election-2022.
Prakatan - Extension for Registration for Various Voter List - Ref.No. SaFuPuViNi-67, dt. 30.07.2022.
Prakatan - Extension for Registration of Various Voter List - Ref.No.SaFuPuViNi-63, dt. 23.07.2022
Prakatan-Extension for Registration of various voter List.
Prakatan - Extension for Registration of Management Representatives - Ref. No. : SaFuPuViNi-48, dt. 09.07.2022.
Circular regarding extension for Registration of various voter List.

Circular regarding Registered Graduates Revised Voting Centers.

Teachers - Ref. No. साफुपुविनि/18, dt. 18.06.2022.

Mangement Representatives - Ref. No. साफुपुविनि/19, dt. 18.06.2022.

Graduate Register - Registered till 15 June 2022 (पदवीधर नोंदवही - १५ जून २०२२ पर्यन्त नोंदणी झालेले)
Circular regarding List of Voting Centres for Registered Graduates - Election 2022 - Circular No. 181, dt. 14.06.2022
Notification regarding Registration of Graduates - Election 2022.
Notification for the elections of authorities of SPPU